REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. WARUNKI ZAKUPU
3. WARUNKI REALIZACJI
4. MATERIAŁY DO DRUKU
5. PROMOCJE i RABATY
6. REKLAMACJE
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
8. OCHRONA DANYCH
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

--------------------------------------------------------------------------------------------


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fotonadruk.com.
2. Sklep internetowy fotonadruk.com, działający pod adresem www.fotonadruk.com; prowadzony jest przez AD PLANET, ul. Broniewskiego 8, 37-600 Lubaczów, NIP: 793-146-02-27, REGON: 651460430. Firma zarejestrowana jest w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lubaczowa pod numerem 1347.

§2. WARUNKI ZAKUPU
1. Warunkiem zakupu jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.
2. Zakupu mogą dokonywać osoby fizyczne (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub jako konsument tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu w celach prywatnych tj. niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - zwane dalej zamiennie osobą fizyczną lub konsumentem) oraz instytucje, organizacje, jednostki publiczne i osoby prawne.
3. W przypadku osób fizycznych, firm zlecenie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów.
4. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych dopuszczalne jest umożliwienie dokonania zapłaty w ramach odroczonego terminu zapłaty, na podstawie indywidualnych ustaleń poczynionych przez strony. Ad Planet ma prawo odmówić odroczenia terminu płatności bez uzasadnienia.
5. Po akceptacji projektu oraz dokonaniu płatności klient nie ma możliwości odstąpienia od transakcji, chyba że strony umowy ustalą inny sposób rozliczenia.

§3. WARUNKI REALIZACJI
1. Zlecenie realizowane jest w terminie od 2 do 8 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności wykonanej na podstawie faktury pro forma oraz zatwierdzenia projektów, w przypadku osób fizycznych oraz firm. Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy Ad Planet, mbank: 37 1140 2004 0000 3802 7353 6783.
2. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych zlecenie realizowane jest w terminie od 2 do 8 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektów.
3. W przypadku nagłego wzrostu zamówień lub innych okoliczności uniemożliwiających szybką realizację zamówienia, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o kolejne 8 dni. Ad Planet nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe z późniejszej realizacji zamówienia. Klient będzie poinformowany o takiej sytuacji telefonicznie lub przez e-mail.

§4. MATERIAŁY DO DRUKU
1. Firma Ad Planet nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.
2. Przesyłane przez klienta materiały do danego zlecenia muszą odpowiadać pod względem technicznym parametrom i specyfikacjom wskazanym na stronie internetowej fotonadruk.com.
3. Klient potwierdza, że zapoznał się z wymogami technicznymi, o których mowa w pkt. §4.2. i oświadcza, że przesłane przez niego materiały spełniają te wymogi.
4. Ad Planet według swego uznania może przyjąć do realizacji materiały przesłane przez klienta, które nie spełniają wymogów technicznych, o których mowa w pkt. §4.2. i dostosować te materiały do tych wymogów, lub wezwać klienta do przesłania materiałów zgodnych z wymogami o których mowa w pkt. §4.2. W przypadku gdy Ad Planet samodzielnie dostosowuje przesłane materiały do wymogów technicznych, o których mowa w pkt. §4.2., zmianie ulec może treść materiałów i forma graficzna. Ad Planet przed przystąpieniem do realizacji zmienionych materiałów, informuje o tej zmianie klienta. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego projektu pod względem jego treści (w tym pod względem gramatycznym i ortograficznym) i formy graficznej. Ad Planet realizuje jedynie zaakceptowane zamówienie.
5. W przypadku, gdyby klient miał jakikolwiek problem z weryfikacją projektu pod względem jego treści lub formy graficznej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Ad Planet. Akceptacja projektu skutkuje jego przekazaniem do realizacji. Po otrzymaniu akceptacji klienta, Ad Planet nie ponosi odpowiedzialności za istniejące w projekcie niezgodności pod względem treści ( w tym w zakresie błędów gramatycznych i ortograficznych), a także formy graficznej.
6. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas, w którym Ad Planet dostosowuje materiał klienta do wymogów technicznych o których mowa w pkt. §4.2.

§5. PROMOCJE i RABATY
1. Obowiązujące promocje widoczne są na stronie głównej sklepu.
2. Rabaty przydzielane są stałym klientom, oraz przy zakupach ilościowych i wartościowych. Rabaty są ustalane indywidualnie.
3. Rabaty nie dotyczą produktów promocyjnych lub tych których cena została już obniżona.
4. Dla agencji reklamowych oferujemy indywidualnie przydzielone progi rabatowe.

§6. REKLAMACJE
1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
- W ciągu 14 dni od daty odbioru towaru odeślij do nas produkt na swój koszt /nie przyjmujemy paczek za pobraniem/, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
- W ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego.
- Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowej sztuki produktu lub zwrot pieniędzy.
- Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 7 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.
2. Osoby fizyczne, które zamówiły towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednostki publiczne, organizacje, instytucje, osoby prawne oraz osoby fizyczne nabywające towar w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci w rozumieniu przepisu art. 22 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) zobowiązane są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem jego jakości i ilości w terminie do 3 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazane w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 3 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.
3. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru oraz dokument potwierdzający jego zakup.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Co oznacza, że produkty i usługi wykonane z indywidualnym nadrukiem stanowią towary wykonane na specjalne zamówienie według indywidualnych parametrów i nie ma możliwości ich zwrotu.
4. Jeżeli chcesz dokonać zwrotu zakupionego u nas produktu bez indywidualnego nadruku:
- Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
- Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
- W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
- Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
5. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

§8. OCHRONA DANYCH
1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę AD PLANET (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane osobom trzecim lub instytucjom, te dane są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży towarów i usług.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego Fotonadruk.com.
4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora - biuro@fotonadruk.com.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
2. Uwaga! Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne zamówienia ze strony Kupującego, jak również za ewentualne błędy i przekłamania kolorystyczne wynikające ze względów technicznych.
3. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla Sprzedającego.
4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@fotonadruk.com
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2016 r.
6. Składanie zamówień w sklepie oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.